Jak założyć biuro księgowe w Warszawie?

Szukasz własnego pomysłu na biznes? Chcesz zacząć pracować na własny rachunek? Założenie biuro księgowe Warszawa może być właśnie dobrą drogą dla Ciebie. Sprawdź jakie warunki spełnić, aby założyć biuro księgowe Warszawa, a także na co zwrócić szczególną uwagę. Jest w tej kwestii wiele aspektów na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę by konkretne biuro księgow...

więcej

Kraków- biuro księgowe pomocą przy zakładaniu nowych firm

Współpracę z biurem rachunkowym warto rozpocząć jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Biuro księgowe Kraków oferuje bowiem wsparcie przy wszystkich aspektach związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. Nowoczesny księgowy pomoże ułożyć biznesplan czy napisać wniosek o dotację unijną. Na tym nie koniec pomocy. W tym segmencie rynkowym panuje przeogromna konkurencja...

więcej

Wybierane chętnie biuro księgowe- Poznań i okolice

Wiele przedsiębiorstw w obecnym czasie korzysta z nowoczesnych form prowadzenia księgowości. Często firmy te decydują się na istotny outsourcing i korzystanie z autentycznie sprawdzonych osób, które działają w tej branży od wielu lat. Tak właśnie funkcjonuje biuro księgowe poznań, które jest jedną z najbardziej cenionych firm w tym sektorze, dysponującą ogromnym doświadczeniem i licznym gronem klientów. Warto na to zwracać swoją uwagę i sięgać po takie rzetelne wsparcie.

więcej

Trudne pytania i Rozmowa kwalifikacyjna

Gdy staramy się o pracę bardzo często musimy przejść proces rekrutacji. Jednym z bardziej popularnych sposobów rekrutowania pracowników jest Rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu poznanie kandydata. Jednocześnie w różnych firmach rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone zarówno przez firmy rekrutujące, które są firmami zewnętrznymi a w których znacznie częściej rozmowy kwalifikacyjne są bardziej szablonowe oraz mają na celu przede wszystkim sprawdzić predyspozycje oraz

więcej

Dochody z prywatyzacji

W roku 1992 zmieniono istotnie strukturę dochodów budżetowych. W ustawie z 5 czerwca 1992 r. założono wzrost udziału podatku obrotowego w dochodach budżetu państwa ogółem w porównaniu z rokiem 1991. O ile w tym ostatnim roku podatek obrotowy stanowił 29,9% dochodów budżetowych, o tyle w ustawie na rok 1992 udział tego podatku miał stanowić już 34,0% dochodów budżetowych. Założeniem takiej strategii podatkowej była oczekiwana większa wydajność i pewność podatku obrotowego jako źródła dochodów7 budżetowych. Podatku tego nie można jednak nadużywać, tak jak i podatków od sprzedaży w ogóle. Podatki te znajdują się bowiem pod silnym wpływem rynkowych zachowań konsumentów. Te cechy podatków od sprzedaży zdaje się potwierdzać przypadek Polski roku 1992. Rzeczywiste wpływy z podatku obrotowego były niższe o 11,5 bln zł, czyli o około 10%, niż zakładano. Wprawdzie udział tego podatku w 1992 r. w przewidywanych dochodach ogółem ukształtował się na zbliżonym poziomie do zakładanego (33,8%), ale jest to „zasługa” silniejszego spadku udziału dochodów z innych podatków’ (podatku dochodowego od osób prawnych) oraz dochodów z prywatyzacji.

więcej

Międzyamerykański Bank Rozwoju i finansowanie cz. II

Szacuje się, że ogólna suma środków zainwestowanych w projekty finansowane przez Bank w latach 1961-1989 wyniosła 122 mld doi. Bank przeznaczył w omawianym okresie 1514 min doi. na pomoc techniczną. Do zadań sponsorowanych przez Bank w ramach tej pomocy należy: 1) ustalenie priorytetów i przygotowanie propozycji pożyczkowych dla specyficznych projektów oraz 2) powiększanie i szkolenie wyspecjalizowanego personelu poprzez seminaria i inne środki pozwalające przygotować i realizować plany i projekty.

więcej

Rutyny – dalszy opis

Pojęcie rutyn łączy się z pojęciem paradygmatu, bowiem zgodnie z teorią organizacyjnego uczenia się rutyny są często pochodną utrwalonego paradygmatu. Teoria ta wzorowana jest na teorii indywidualnego uczenia się, które może być analizowane z perspektywy poznawczej (niejako od wewnątrz) lub behawioralnej (czyli właśnie od zewnątrz). Perspektywa poznawcza wprowadza do teorii organizacyjnego uczenia się pojęcie organizacyjnej inteligencji, natomiast perspektywa behawioralna -pojęcie rutyn organizacyjnych. Rutyny są więc w organizacji zewnętrz- nym (widocznym, namacalnym) efektem uczenia się organizacji. Postrzega się je jako skodyfikowane kompetencje i wiedzę, które nabyła organizacja.

więcej

Ordynacja podatkowa cz. II

Z powyższego wynika, że organem podatkowym nie jest Minister Finansów, poza szczególnymi sytuacjami, które zresztą ustawa ściśle określa. Po trzecie, projekt zakłada synchronizację rozstrzygnięć proceduralnych i materialnoprawnych przy powstawaniu zobowiązania podatkowego, co ma istotne znaczenie praktyczne tak dla podatników, jak i dla organów podatkowych, gdyż istniejące obecnie przepisy wywoływały w tej dziedzinie swoisty paraliż decyzyjny, niekorzystny dla obydwu stron stosunku podatkowego.

więcej

Kontrowersje wokół skarbu państwa

W procesie tworzenia systemu finansów publicznych szczególne znaczenie przypada instytucji skarbu państwa. Instytucja ta jest od kilku lat przedmiotem intensywnych dyskusji i prac: wyrazem ich jest przygotowanie kilku projektów ustaw. Dotychczas nie udało się jednak wprowadzić do polskiego systemu finansów publicznych instytucji skarbu państwa. Tymczasem konieczność wypełnienia tej luki jest nader pilna. Jest bowiem paradoksem, że terminu „skarb państwa”, chociaż formalnie instytucja ta nie istnieje, używa się oficjalnie w działalności praktycznej organów władz publicznych. Ministrowie często legitymizują swoją działalność stwierdzając, że działają w imieniu skarbu państwa, na przykład Minister Finansów przy okazji emisji rządowych papierów wartościowych lub Minister Przekształceń Własnościowych (w przeszłości) przy okazji sprzedawania przedsiębiorstw państwowych lub przekształcania ich w jednoosobowe spółki skarbu państwa. Skarb państwa jest udziałowcem wielu spółek prawa handlowego. Przedstawicielami skarbu państwa są też wszyscy wojewodowie.

więcej

Pośrednie finansowanie gospodarki z budżetu państwa cz. II

Ważnym instrumentem oddziaływania rządu (państwa) na gospodarkę są poręczenia spłaty kredytów. W analizowanym okresie 1990-1995 występował pewien chaos w udzielaniu poręczeń, czego przyczyną były niejasne przepisy. System poręczeń skarbowych stworzono dopiero w 1993 r.s System ten umożliwia szersze wykorzystanie tego instrumentu oddziaływania państwa na gospodarkę, przy jednoczesnym minimalizowaniu ujemnych skutków dla budżetu państwa (podział ryzyka między budżet a bank, zabezpieczenie wekslowe itp.). W systemie tym obowiązuje zasada, że budżet państwa może finansować jedynie poręczenia, a nie gwarancje kredytów bankowych. Aby ograniczyć możliwość nadużywania instytucji poręczeń, system zakłada, iż łączna kwota zobowiązań państwa, które powstają z tytułu poręczeń, określana jest corocznie w ustawie budżetowej.

więcej